Get Adobe Flash player

10.06.2015 (środa)


wpłata składek ZUS za maj 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2015 r.


15.06.2015 (poniedziałek)


wpłata składek ZUS za maj 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług


22.06.2015 (poniedziałek)


wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj 2015 r.

wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2015 r.

wpłata na PFRON za maj 2015 r.


25.06.2015 (czwartek)


wpłata podatku VAT za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

wpłata podatku akcyzowego za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego


30.06.2015 (wtorek)


ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

ostateczny termin na przekazanie do KRUS wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników przez rolników i domowników, którym przed dniem 1.01.2015 r. wydano decyzję o ustaniu rolniczego ubezpieczenia społecznego w związku z objęciem ich ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej


7.07.2015 (wtorek)


wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2015 r.

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7