Get Adobe Flash player

Podatki / System podatkowy / Podatek dochodowy od osób fizycznych

Informator PIT

I N F O R M A T O R

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ich zakres, w stanie prawnym obowiązującym na 2011 r., omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.

Zakres podstawowy

Wspomniana już wyżej ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej „ustawą”, reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne.

Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody:

z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,

wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,

armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.),

ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Podmiot opodatkowania

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, lub też każde z małżonków ma miejsce zamieszkania w tych krajach, pod warunkiem, że małżonkowie osiągną w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich, zgodnie z postanowieniami art. 6a ustawy.

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym.

Jednakże, jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się wspólnie z małżonkiem.

Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Źródła przychodów

Źródłami przychodów są:

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

działalność wykonywana osobiście,

pozarolnicza działalność gospodarcza,

działy specjalne produkcji rolnej,

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,

odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):

  • a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • d) innych rzeczy,
  • - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany,

inne źródła.

Przychody

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów:

z pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,
  • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy,
  • nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Sposoby obliczania podatku

Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:

według skali podatkowej (w 2011 r. obowiązuje taka sama skala jak w 2010 r.)*:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

do85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528


14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

* podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy.

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,

ryczałty; dochodów (przychodów), od których zgodnie z przepisami art. 29, 30 i 30a ustawy pobiera się podatek w formie ryczałtu nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł,

19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,

19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006r. (jeżeli nabycie nastąpiło do dnia 31 grudnia 2006 r. opodatkowanie następuje według „starych” zasad – 10% przychodu, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Pobór podatku

Kwestię tę reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działaność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy),

uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów[1]).

Zeznania podatkowe

Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Podatnicy składają następujące zeznania:

PIT-36 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy,

PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,

PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,

PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).

Ryczałt

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, reguluje opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

będące osobami duchownymi.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro (na rok 2011 kwota 591.975 zł).

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,

8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są:

- w ciągu roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania;

Podatnicy mogą - pod warunkami, o których mowa w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy - obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania;

- złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT 28). Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji PIT 16 i ma zastosowanie do podatników, których działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

- liczby zatrudnionych pracowników,

- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego w wysokości ustalonej w decyzji urzędu skarbowego.

W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych opłacają osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim.

Stawki ryczałtu zarówno od przychodów proboszczów, jak i przychodów wikariuszy, określone są kwotowo w załącznikach do ustawy. Ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii.

Wysokość ryczałtu ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, odrębnie na każdy rok podatkowy.

Ryczałt obniża się o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.


[1]) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy, wolne od podatku dochodowego są alimenty:

a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit.a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł,

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w latach 2009 -2011

pobierz (16 KB)

Limity obowiązujące w 2011 r.

pobierz (48 KB)

odliczenia

pobierz (48 KB)

działalność gospodarcza

Wielkość przychodów za rok 2010 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu w 2011r.*

25 000,00 euro

98 662,50 zł

Wielkość przychodów za rok 2010 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2011r. *

150 000,00 euro

591 975 zł

Kwota przychodów za rok 2010 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011r. **

1 200 000,00 euro

4 784 400,00 zł

Limit odpisów do jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym 2011*

50 000,00 euro

197 000,00 zł

Kwota przychodów za rok 2010 uprawniająca do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2011r.*

1 200 000,00 euro

4 736 000,00 zł

*według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2010 r. (1 euro = 3,9465 zł)

** według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2010 r. (1 euro = 3,9870 zł)

Limity odliczeń obowiązujące w 2010 r.

pobierz (46 KB)

Akty prawne

Teksty aktów prawnych zamieszczonych w dziale "Podatki" mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Część aktów prawnych może nie uwzględniać wszystkich nowelizacji.


Akty prawne z datą przyszłą

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych - przekazane do publikacji

pobierz (766 KB)

U s t a w y

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst ujednolicany)

Tekst ujednolicany - ISAP Kancelarii Sejmu RP

Tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 25 marca 2010 r.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 ze zm.)

Tekst ustawy - ISAP Kancelarii Sejmu RP

Załącznik 1 - Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

pobierz (57 KB)

Załącznik 2 - Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

pobierz (43 KB)

Załącznik 3 - Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej

pobierz (186 KB)

Załącznik 4 - Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej

pobierz (171 KB)

Załącznik 5 - Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów

pobierz (14 KB)

Załącznik 6 - Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy

pobierz (22 KB)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. nr 183, poz. 1353)

Tekst ustawy - ISAP Kancelarii Sejmu RP

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 226, poz. 1478

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. Nr 219, poz. 1442

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. Nr 57, poz, 352

Rozporządzenia i obwieszczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 29 kwietnia 2011 r. Nr 90, poz. 521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. Nr 52, poz. 267

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 4 lutego 2011 r. Nr 25, poz. 131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - tekst ujednolicony, stan prawny od 1 stycznia 2011 r.

pobierz (120 KB)

Załącznik 1 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów wraz z objaśnieniami

pobierz (57 KB)

Załącznik 2 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą wraz z objaśnieniami

pobierz (151 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. Nr 252, poz. 1691

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 234, poz. 1534

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe – M.P. Nr 95, poz. 1089

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 233, poz. 1528

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. – M. P. Nr 89, poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Dz. U. Nr 191, poz. 1280

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Dz. U. Nr 188, poz. 1264

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 9 kwietnia 2010 r. Nr 57, poz. 362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 9 kwietnia 2010 r. Nr 57, poz. 363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 18 stycznia 2010 r. Nr 7, poz. 49

pobierz (25 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 31.12.2009 r. Nr 226, poz. 1819

pobierz (23 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 12 października 2009 r. Nr 169, poz. 1329

pobierz (30 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych – Dz. U. z 29 września 2009 r. Nr 160, poz. 1267

pobierz (105 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe - Dz. U. z 23 września 2009 r. Nr 156, poz. 1237

pobierz (128 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 15 września 2009 r. Nr 150, poz. 1210

pobierz (169 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe – Dz. U. z 10 sierpnia 2009 r. Nr 126, poz. 1042 - certyfikat rezydencji CFR

pobierz (109 KB)

pobierz (111 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 8 lipca 2009 r. Nr 108, poz. 900

pobierz (25 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 235, poz. 1591)

pobierz (196 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. Nr 221, poz. 1439)

pobierz (102 KB)

pobierz (110 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1335)

UWAGA: załączniki do rozporządzenia dostępne są w części Podatki - formularze podatkowe - PIT

pobierz (104 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 211, poz. 1328)

pobierz (352 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 218, poz. 1395)

pobierz (24 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst ujednolicony, stan prawny na 2009 r.)

pobierz (54 KB)

Załącznik

pobierz (116 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2007 r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz.U. Nr 236, poz. 1738)

pobierz (110 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. Nr 212, poz. 1563)

UWAGA: załączniki do rozporządzenia IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A dostępne są w części Podatki - formularze podatkowe - PIT

pobierz (113 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 72, poz. 482) - certyfikat rezydencji CFR

pobierz (545 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 677)

pobierz (103 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678)

pobierz (103 KB)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wykazu terytoriów zależnych lub terytoriów stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych (MP Nr 40, poz. 543)

pobierz (107 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 94, poz. 790)

pobierz (100 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.02.2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 38, poz. 338)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 1132 i Nr 283, poz. 2826).

pobierz (118 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838)

pobierz (39 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839)

pobierz (34 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34)

pobierz (24 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1293)

pobierz (24 KB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów (Dz.U. Nr 17, poz. 217)

pobierz (105 KB)

Akty prawne archiwalne

USTAWY

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 5 maja 2010 r. Nr 75, poz. 473

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 12 marca 2010 r.)

Załącznik 1

Załącznik 2

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 30 listopada 2009r. Nr 201, poz. 1542

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 30 listopada 2009r. Nr 201, poz. 1541

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 7 sierpnia 2009 r. Nr 125, poz. 1037)

Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z dnia 7 maja 2009 r. Nr 69, poz. 587

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 grudnia 2008 r.)

Załącznik 1

Załącznik 2

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Nr 209, poz. 1316 i z 2009 r. Nr 201, poz. 1542)

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 31 grudnia 2007 r.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzien 1 października 2006 r.) wraz z załącznikami

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst ujednolicony, stan prawny na dzien 1 stycznia 2006 r.) wraz z załącznikami

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 listopada 2005 r.) wraz z załącznikami

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 1 listopada 2005 r.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 894, Nr 254, poz. 2533 i Nr 263, poz. 2619)

Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619 i z 2005 r. Nr 30, poz. 262)

INNE AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) - Dz. U. z 14 grudnia 2009 r. Nr 211, poz. 1632

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe – M. P. Nr 79, poz. 989

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2010 r. – M.P. Nr 72, poz. 912

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 29 września 2009 r. Nr 160, poz. 1270

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Dz. U. z 29 września 2009 r. Nr 160, poz. 1269

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) – Dz. U. z 21 kwietnia 2009r. Nr 62, poz. 509

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. Nr 234, poz. 1575)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą (Dz.U. Nr. 152, poz. 959)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 153, poz. 953)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 78, poz. 468)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Nr 59, poz. 361)

Rozporządzenie Ministra FInansów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 53, poz.316)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz.U. Nr 245, poz. 1809)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) - (Dz.U. Nr 233, poz. 1713)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2008 r.

Załącznik

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Załącznik

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) - (Dz.U. Nr 151, poz. 1077)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 148, poz. 1045)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 148, poz. 1044)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 140, poz. 988)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz.U. Nr 134, poz. 941)<

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. Nr 128, poz. 889)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 73, poz. 486)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 34, poz. 211)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 36, poz. 229)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz. U. Nr 34, poz. 210)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. Nr 89, poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 243, poz. 1760)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 218, poz. 1594)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz.U. Nr 218, poz. 1595)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1545)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 204, poz. 1505)

Rozporządzenie z 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz.U. Nr 183, poz. 1359)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 715)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 507)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 508)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 257, poz. 2155)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. Nr 229, poz. 1951)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2006 r. - M.P. Nr 72, poz. 981

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe (Dz. U. Nr 212, poz. 1768)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. Nr 214, poz. 1804)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 204, poz. 1690)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1689)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1663)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 70, poz. 630) - uchylone z dniem 10 listopada 2005 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niktórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 224, poz. 1924)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 74, poz. 651)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 68 poz. 590)

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r. Nr 43, poz. 417)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 282, poz. 2807)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 269, poz. 2670)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 29 grudnia 2003 r. Nr 224, poz. 2225)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r., tekst ujednolicony)

Załącznik 1

Załącznik 2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 282, poz. 2808)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r. tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 253, poz. 2530)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. Nr 253, poz. 2529)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr 49, poz. 848)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan prawny na dzień 1 października 2004 r., tekst ujednolicony, opracowany na podstawie Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganym przez osoby fizyczne (stan prawny na dzień 1 października 2004 r., tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (opublikowane w Dz. U. Nr 17, poz. 168 z dnia 05 lutego 2004 r.) - uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U. 17, poz. 149)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r. Nr 207, poz. 2111)

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz.U. 82, poz. 753)

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz.U. 82, poz. 752)

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 58, poz. 557 z dnia 8 kwietnia 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) - (Dz. U. Nr 34, poz. 298)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1741)1)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 240, poz. 2070)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. Nr 156, poz. 788)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 42, poz. 366) uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z 23.03.2004 (Dz. U. Nr 50, poz. 482)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. Nr 203, poz. 1971)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 203, poz. 1972)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz.U. 47, poz.454)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz.U. Nr 10, poz. 82)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)(Dz.U. Nr 10,poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. 108, Nr 1152)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystanych w procesie produkcji (Dz. U. Nr 8, poz. 29)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1914)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku. (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 31, poz. 289)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 46, poz.435)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 157, poz. 1312)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 179, poz.1493)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu, obowiązujących w 2003 r. (Dz.U. 200, poz. 1691)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2003 r. (M. P. Nr 57, poz. 783)

Załącznik1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. Nr 241, poz. 2079)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (Dz.U. Nr 115, poz. 1203 z dnia 21 grudnia 2000)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1856)

Kalendarz podatnika i płatnika

Link

Ryczałty samochodowe

MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH

W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW

Pojazdy

Stawki w zł


Od

1.01.2002

do

31.03.2002

Od

1.04.2002

do

31.12.2002

Od

1.01.2003

do

29.02.2004

Od

1.03.2004

do

13.11.2007

Od

14.11.2007

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,4488

0,4690

0,4798

0,4894

0,5214

Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,7195

0,7519

0,7692

0,7846

0,8358

Motocykl

0,1982

0,2071

0,2119

0,2161

0,2302

Motorower

0,1189

0,1243

0,1272

0,1297

0,1382

Podstawa prawna:

§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376 i z 2007 r. Nr 201, poz.1462).

UWAGA

Od 1 marca 2004 r. w takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu pojazdu z tytułu zwrotu kosztów używania tego pojazdu w podróży służbowej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 i z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

Przedstawione powyżej stawki dotyczą także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

pobierz (151 KB)

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych znajdują się w dziale Podatki / Interpretacje i orzeczenia

Informacje statystyczne dotyczące rozliczenia podatku dochodowego

Informacje znajdują się w dziale Statystyka

Informacje archiwalne


Skala oraz koszty uzyskania przychodu w 2009 r.

Limity odliczeń obowiązujące w 2009 r.

Skala i limity podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2008 r.

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2007 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2007 r.

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2006 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2006 r.

2005 rok i wcześniejsze

Skala podatku dochodowego oraz koszty uzyskania przychodu w 2005 r.

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2005 r.*

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do


37.024

19%

minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr

37.024

74.048

6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki

ponad 37.024 zł

74.048


17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki

ponad 74.048 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 2.790 zł.

*-Zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262)

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

OBOWIĄZUJĄCE W 2005 r.

(art. 22 ust. 2 ustawy)


2005r.

Koszty jeden zakład

Miesięcznie

102 zł 25 gr

Rocznie

1.227 zł

Koszty kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie

1.840 zł 77 gr

Dojeżdżający jeden zakład

Miesięcznie

127 zł 82 gr

Rocznie

1.533 zł 84 gr

Dojeżdżający kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie

2.300 zł 94 gr

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

44 zł 17 gr

Roczna

530 zł 08 gr

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2005 r.


Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

I. Odliczenia od dochodu

1.

Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika

Do 2.280 zł - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele,

b) kultu religijnego

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

Łączne odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu; darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz osoby fizycznej (art. 26 ust. 5 ustawy);

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.

Uwaga

:

w zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

6

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej

189.000 zł.

Art. 26b ustawy

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy

7

Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Do wysokości 760 zł rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy

Wydatki muszą być udokumentowane fakturą.

II. Odliczenia od podatku

1.

W ramach tzw. praw nabytych - wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł

(6% z 189.000 zł) - limit roczny

art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. - Dz.U. Nr 134, poz. 1509

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu określonego w pkt 1 (czyli 35.910 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r.

2.

Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

Limit trzyletni na lata 2003-2005: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 5.670 zł -budynek mieszkalny (3% x 189.000 zł)

4.725 zł - lokal mieszkalny (2,5% x 189.000 zł).

Minimalny wydatek uprawniający do ulgi - 567 zł w okresie trzech lat (0,3% x 189.000 zł)

art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)

Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej dowodem wpłaty

3.

Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

945 zł (189.000 zł x 0,5%)

art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)

Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Na podstawie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podatnik, który w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy, nie później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego zeznania, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r., podatnicy mogą zmniejszać podatek o wpłaty dokonywane od dnia 1 maja 2005 r. do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2006 r.

RYCZAŁTOWCY

Zgodnie z przepisami:

art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.),

art. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958),

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienione w tabeli ulgi mogą odliczać od przychodu lub ryczałtu, o ile nie zostały odliczone od dochodu czy podatku dochodowego opłacanego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą dokonać zmniejszenia ryczałtu, wynikającego z zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% ryczałtu należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu podatkowym składanym za 2005 r., podatnicy mogą zmniejszać ryczałt o wpłaty dokonywane od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia złożenia zeznania za 2005 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 stycznia 2006 r.

Informacja na temat zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

pobierz (103 KB)

Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz informacja o limitach ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r.

pobierz (48 KB)

Informacja o zasadach opodatkowania dochodów kapitałowych w 2004 r.

pobierz (110 KB)

Wyciąg z wytycznych skierowanych do izb i urzędów skarbowych w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

pobierz (309 KB)

Informacja na temat zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

W dniu 12 listopada 2003 r. Sejm RP uchwalił nowelizację trzech ustaw podatkowych: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawy te zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 202 odpowiednio w pozycjach: 1956, 1957, 1958. Oto najważniejsze zmiany dokonane w poszczególnych ustawach.

I. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Wprowadzono opcję podatkową w postaci 19% podatku liniowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik będzie mógł wybrać czy chce płacić podatek 19% liniowy, czy według skali podatkowej: 19%, 30%, 40%. W przypadku wyboru 19% opodatkowania podatnik nie będzie mógł korzystać z kwoty wolnej, wspólnego opodatkowania się z małżonkiem czy z preferencji przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz ulg i zwolnień. Nadal będzie korzystał z odliczenia z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; będzie mógł również odliczać stratę.

2. W zakresie przepisów dotyczących pozarolniczej działalności gospodarczej przyjęto rozwiązania polegające na:

doprecyzowaniu momentu uzyskania przychodu należnego u podatników dostarczających energię, świadczących usługi telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, jak i z zakresu gospodarki wodnej i ścieków,

zaliczeniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - analogicznie jak u osób prawnych - równowartości rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,

zmianie istniejącej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez zdefiniowanie jej na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

uporządkowaniu przepisów dotyczących zaliczania do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby tej działalności,

umożliwieniu podatnikom płacącym zaliczki w uproszczonej formie odliczania składek na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero po jego zakończeniu. Doprecyzowano również, iż podatnicy ci obliczają zaliczki według skali obowiązującej w danym roku podatkowym,

wprowadzeniu zmian w zakresie cen transferowych mających na celu ujednolicenie przepisów regulujących szacowanie dochodów pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi i pomiędzy podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi.

3. Wprowadzono jednolitą 19% stawkę dla przychodów kapitałowych opodatkowanych na zasadach zryczałtowanych, przykładowo dla dochodów w postaci:

odsetek od pożyczek (było 20%),

odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (było 20%),

dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania (było 20%),

dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (było 20%).

4. Do dochodów z transakcji giełdowych oraz dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną będzie miała zastosowanie jedna, liniowa 19% stawka podatkowa. Dochodów tych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.

5. Określono kwotowo koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.

6. Zlikwidowano ulgi polegające na odliczaniu poniesionych wydatków od podatku z zachowaniem praw nabytych w przypadku ulgi na remont i modernizację (będzie można wykorzystać aktualny trzyletni limit odliczeń trwający do końca 2005 r.) oraz ulgi uczniowskiej. Jednocześnie w budżecie państwa zostały zagwarantowane środki m.in. na finansowanie umów o naukę zawodu oraz refundacje kosztów dojazdu do szkół średnich młodzieży z rodzin ubogich w związku z likwidacją tzw. ulg edukacyjnych. Pozostawiono jednak prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

7. Zredukowano ilość ulg polegających na odliczaniu poniesionych wydatków od dochodu - pozostała ulga rehabilitacyjna, ulga na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych, możliwość odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych oraz na cele kultu religijnego odlicza się łącznie do wysokości 350 zł rocznie.

8. Utrzymano możliwość pomniejszenia podatku dochodowego wynikającego z zeznania, o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie większą jednak niż kwota stanowiąca 1% podatku należnego.

9. Ograniczono liczbę zwolnień podatkowych, m.in. nie będzie zwolnienia obejmującego ryczałty samochodowe na jazdy lokalne oraz zwolnienia obejmującego wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika w postaci bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

II. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

1. Zlikwidowano ulgi polegające na odliczaniu poniesionych wydatków od podatku z zachowaniem praw nabytych w przypadku ulgi na remont i modernizację (będzie można wykorzystać aktualny trzyletni limit odliczeń trwający do końca 2005 r.) oraz ulgi uczniowskiej. Jednocześnie w budżecie państwa zostały zagwarantowane środki m.in. na finansowanie umów o naukę zawodu oraz refundacje kosztów dojazdu do szkół średnich młodzieży z rodzin ubogich w związku z likwidacją tzw. ulg edukacyjnych. Pozostawiono jednak prawo do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

2. Utrzymano możliwość pomniejszenia podatku dochodowego wynikającego z zeznania, o kwotę dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie większą jednak niż kwota stanowiąca 1% podatku należnego.

3. Zredukowano ilość ulg polegających na odliczaniu poniesionych wydatków od przychodu - pozostała ulga rehabilitacyjna, ulga na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych, możliwość odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych oraz na cele kultu religijnego odlicza się łącznie do wysokości 350 zł rocznie.

4. W zakresie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

rozszerzono zakres podmiotowego opodatkowania w tej formie na osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, prowadzące równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

przyjęto nową konstrukcję załącznika nr 2 do ustawy określającego katalog usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu,

ustalono okres po którym zbycie składników majątku wykorzystywanego

w działalności gospodarczej, nie będzie powodować powstania przychodu tj. po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten został wycofany z działalności gospodarczej,

nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia.

5. W zakresie opodatkowania kartą podatkową:

złagodzono warunki wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego poprzez umożliwienie wykonywania tej działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

ujednolicono przepisy dotyczące łącznego zatrudnienia oraz ustalania stawki dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w różnych zakresach lub odrębnych zakładach.

Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz informacja o limitach ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2003 r.

pobierz (54 KB)

Wyciąg z wytycznych skierowanych do izb i urzędów skarbowych w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

pobierz (263 KB)

Skala podatkowa 2002 oraz informacja o limitach ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztach uzyskania przychodu

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do37 024

19% podstawy obliczenia

minus kwota 518 zł 16 gr

37 024

74 048

6 516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł

74 048


17 623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 2727 zł.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 r. od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 (np. należności z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło otrzymywanych od płatnika nie będącego pracodawcą podatnika), jeżeli kwota należności nie przekracza 143 zł, podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20%.


KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU OBOWIĄZUJĄCE W 2002 r.


(art. 10 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 134, poz. 1509)


2002r.

Koszty jeden zakład

Miesięcznie

96 zł 26 gr

Rocznie

1155 zł 12 gr

Koszty kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie

1732 zł 72 gr

Dojeżdżający jeden zakład

Miesięcznie

120 zł 33 gr

Rocznie

1443 zł 90 gr

Dojeżdżający kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie

2165 zł 90 gr

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

43 zł 18 gr

Roczna

518 zł 16 gr

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

pobierz (130 KB)

Skala podatkowa 2001 oraz informacja o limitach ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonując delegację zawartą w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2000 r. (wzrost o 13,1% w stosunku do analogicznego okresu 1999 r.) ustalił skalę podatku dochodowego na 2001 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r.. będzie obowiązywała w 2001 r. następująca skala podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

do 37.024

19% podstawy obliczenia minus kwota 493 zł 32 gr

od 37.024 do 74.048

6.541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

ponad 74.048

17.648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Minister Finansów podwyższył do 136 zł kwotę niektórych przychodów nie wynikających ze stosunku pracy, od których pobiera się podatek w formie 20% ryczałtu. Dotyczy to należności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. głównie należności z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło otrzymywanych od płatnika nie będącego pracodawcą podatnika.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2000, Nr 101, poz. 1090.

Kwota wolna od podatku: 2.596 złotych

INFORMACJA

o limitach ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2001 r., polegających na odliczeniu wydatków od dochodu lub od podatku


Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

I. Odliczenia od dochodu

1

Wydatki na zakup przez osoby niepełnosprawne leków, których stosowanie stwierdził lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 140 zł miesięcznie (20% najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r.)

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz 176 z późn. zm.)

Ulga w ramach odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne. Przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 8.400 zł w 2001 r.

2

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

do 2.100 zł (trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r.) - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt. 7 ustawy o p.d.o.f.

j.w.

3

Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika

do 2.100 zł - limit roczny (j.w.)

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o p.d.o.f.

j.w.

4

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

do 2.100 zł - limit roczny (j.w.)

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o p.d.o.f.

j.w.

5

W ramach tzw. praw nabytych - wydatki na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem co najmniej 5 lokali mieszkalnych na wynajem

do 161.000 zł x liczba budowanych mieszkań - limit w okresie obowiązywania ustawy

Art.7 ust. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. (Dz.U. Nr 104, poz. 1104) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2000 r. (M. P. Nr 43, poz. 854)

Dotyczy kontynuacji wydatków na budowę mieszkalnego budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, poniesionych przed 1 stycznia 2001 r. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

II. Odliczenia od podatku

1

Wydatki na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 19% kwoty zapłaconej za 350 m2 gruntu - limit w okresie obowiązywania ustawy

Art. 27a ust. 3 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.

Dokumentowanie: na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie wydatku

2

Wydatki na inwestycyjne, własne cele mieszkaniowe (tzw. " duża ulga budowlana"), w tym pkt 3

19% poniesionych wydatków nie więcej niż 30.590 zł (161.000 zł x 19%) - limit w okresie obowiązywania ustawy

Art. 27a ust. 2 i 18 ustawy o p.d.o.f. oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22. 12. 2000 r. (M.P. Nr 43, poz. 854)

Wydatki poniesione i odliczone po raz pierwszy po 31.12.2000 r. mogą być odliczane od podatku nie dłużej niż przez 4 kolejne lata licząc od pierwszego odliczenia. Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej: wkład do spółdzielni mieszkaniowej - dowód wpłaty.

3

Wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 9.660 zł (6% z 161.000 zł) - limit roczny

Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy o p.d.o.f.

Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków na inwestycyjne, własne cele mieszkaniowe (czyli do 30.590 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit odpowiada wydatkowi w kwocie 32.200zł.

4

Wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej

Limit trzyletni na lata 2000-2002: 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 4.620 zł - budynek mieszkalny (154.000 zł x 3%); nie więcej niż 3.850 zł - lokal mieszkalny (154.000 zł x 2,5%). Minimalny wydatek uprawniający do ulgi- 462 zł w okresie trzech lat (154.000 zł x 0,3%)

Art. 27a ust. 3 pkt 3 ustawy o p.d.o.f.

Limit określony na podstawie kwoty limitu na inwestycyjne cele mieszkaniowe, obowiązującego w 2000 r. Odpowiada wydatkom w wysokości 24.315,79 zł (budynek mieszkalny) lub 20.263,16 zł (lokal mieszkalny). Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej; wpłaty na fundusz remontowy - dowód wpłaty.

5

Wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

770 zł (154.000 zł x 0,5%)

Art. 27a ust.4 ustawy o p.d.o.f.

Podwyższa limit ulgi remontowej. Odpowiada wydatkowi w wysokości 4.052,63 zł.Dokumentowanie: fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

6

Wydatki na dojazdy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci

19% faktycznie poniesionych wydatków

Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o p.d.o.f.

Dokumentowanie: imienne bilety okresowe na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego

7

Wydatki na zakup przyrządów, pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą

19% wydatków nie więcej niż 399 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r. czyli 19% z 2.100 zł) - limit roczny

Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit d.) ustawy o p.d.o.f.

Odpowiada wydatkowi w kwocie 2.100 zł. Zakres przedmiotowy: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.12.2000 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1292). Dokumentowanie: wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

8

Wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika

19% wydatków nie więcej niż 399 zł (19% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższego wynagrodzenia za grudzień 2000 r. czyli 19% z 2.100 zł) - limit roczny

Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. g) ustawy o p.d.o.f.

Odpowiada wydatkowi w kwocie 2.100 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.

9

Wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych

19% wydatków, nie więcej niż 700 zł (nie więcej, niż najniższe wynagrodzenie za grudzień 2000 r) - limit roczny

Art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. h) ustawy o p.d.o.f.

Odpowiada wydatkowi w kwocie 3.684,21 zł. Dokumentowanie: dowód poniesienia wydatku.

10

Wydatki na odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę indywidualną

19% wydatków, nie więcej niż 370 zł 24 gr (1% z kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. z 37.024 zł) - limit roczny

Art. 7 ust. 25 ustawy z 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 1104)

Odpowiada wydatkowi w kwocie 1.948,63 zł. Ulga wygasająca z końcem 2001 r. Dokumentowanie: faktura lub rachunek wystawiony przez zakład lub lekarza.

Opracowanie: Departament Podatków Bezpośrednich

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek w latach 2000 - 2001

Tytuł

2000 r.

2001 r.

koszty uzyskania przychodu - jeden zakład

miesięcznie: 81,84 zł

rocznie: 982,08 zł

miesięcznie: 92,56 zł

rocznie: 1 110,72 zł

koszty uzyskania przychodów - kilka zakładów

nie może przekroczyć rocznie 1473,12

nie może przekroczyć rocznie 1666,08 zł

koszty uzyskania przychodu dla dojeżdżających

miesięcznie: 102,30 zł

rocznie: 1227,60 zł

miesięcznie: 115,70 zł

rocznie: 1388,40

koszty uzyskania przychodu dla dojeżdżających - kilka zakładów

nie może przekroczyć rocznie 1814,40 zł

nie może przekroczyć rocznie 2082,60 zł

kwota zmniejszająca podatek

miesięcznie 36,35 zł

rocznie 436,20 zł

miesięcznie: 41,11 zł

rocznie: 493,32 zł

dochód nie podlegający opodatkowaniu

roczny: 2296 zł

roczny: 2596 zł

Skala podatkowa 2000

Podatek dochodowy od osób fizycznych: progi i stawki na rok 2000


Podstawa obliczenia podatku w złotych:


do 32.736 - podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania minus kwota 436 zł 20 gr


ponad 32.736 do 65.472 - podatek wynosi 5.783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32.736 zł


ponad 65.472 - podatek wynosi 15.604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65.472 zł